Skip to main content

3 thoughts on “initial_to_use

  1. como faço,para tirar a habilitaçao ja que trabalho, mas meu salario nao me rende condiçoes de tirar. sou assalariada e tenho faiplia,demendem de mim entao fica dificil.gostaria de saber se possivelmente eu poderia estar dntro desta categoria de isençao.

  2. hahaha. Lâu lâu đi chơi ăn cho hết mình và chết mình luôn Tại lần này đi gặp toàn là món ăn ngon không à, cho nên phải thử và thử hết. Mà sao bạn M biết là 5 phần tequila và 1 phần lem?

Leave a Reply

Your email address will not be published.